Het is een gekend fenomeen.  U en/of uw werknemer(s) doen al eens verplaatsingen voor de vennootschap met de privéwagen.  Hiervoor ontvangt men een kilometervergoeding (van de werkgever of vennootschap).  Vaak bedraagt deze vergoeding niet meer dan wat de Staat zelf aan zijn personeel toekent.  Doet u dit, dan hoeft u zich in principe geen zorgen te maken naar de belastbaarheid ervan (cf. ComIB 31/36).

We spreken dan over zogenaamde kosten eigen aan de werkgever.  Maar er zijn limieten en voorwaarden (zie verder).  Deze vergoeding wijzigt naar jaarlijkse gewoonte, ook dit jaar is dat het geval.  Voor de periode van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015 bedraagt deze 0,3468 eur/km.

Hierbij vindt u een overzicht van de evolutie van deze forfaitaire vergoeding :

Periode Vergoeding in EUR/km
01.07.2014 – 30.06.2015 0,3468
01.07.2013 – 30.06.2014 0,3461
01.07.2012 – 30.06.2013 0,3456
01.07.2011 – 30.06.2012 0,3352
01.07.2010 – 30.06.2011 0,3178
01.07.2009 – 30.06.2010 0,3026
01.07.2008 – 30.06.2009 0,3169
01.07.2007 – 30.06.2008 0,2940
01.07.2006 – 30.06.2007 0,2903
01.07.2005 – 30.06.2006 0,2841
01.07.2004 – 30.06.2005 0,2771
01.07.2003 – 30.06.2004 0,2754
01.07.2002 – 30.06.2003 0,2677
01.07.2001 – 30.06.2002 0,2636
01.09.2000 – 30.06.2001 0,2479

(bron Monkey)

Vraag 1 : Kan een hoger bedrag ?

 

Deze ontvangen kilometervergoeding, die de terugbetaling van de beroepsmatig gereden autokosten dekt, is belastingvrij omdat de vergoeding niet hoger is dan het tarief dat de Staat betaalt aan zijn ambtenaren die hun persoonlijke wagen gebruiken voor dienstverplaatsingen.

Maar volgens de Administratie is dit wel enkel wanneer het jaarlijks aantal afgelegde kilometers niet hoger ligt dan 24.000 km per jaar (ComIB 31/36).

De rechtspraak echter aanvaardt deze 24.000 km-grens niet (cf. Antwerpen 13 september 1988, Antwerpen 2 april 2002 – Fiscale Koerier 2002/366, Gent 11 mei 2000, Gent 29 januari 2002 – Fiscoloog 837, p. 10).

Let wel, wanneer de vennootschap/werkgever echter toch een hogere kilometervergoeding betaalt dan het nieuwe vermelde bedrag van 0,3468 euro per kilometer en deze vergoeding is niet gebaseerd op ernstige normen, dan is het verschil niet langer een kost eigen aan de werkgever, maar wel een belastbare bezoldiging.  Trouwens hier dient in principe ook opgelet te worden wat de taxatie geheime commissielonen betreft (wat vandaag niet altijd meer het geval is).   Maar dit betekent echter nog niet dat het überhaupt uitgesloten of niet mogelijk is.

De Minister van Financiën heeft vroeger bevestigd dat de (belastingvrije) kilometervergoeding echter hoger mag zijn dan (vanaf 1 juli) 0,3468 euro per kilometer zolang deze hogere vergoeding maar overeenstemt met de gemiddelde kostprijs per kilometer van het voertuig (zie Vraag nr. 954 van mevrouw De Schamphelaere dd. 08.12.2000 , Vr. en Antw., Senaat, 2000-2001, nr. 2-34, blz. 1677-1678 – Bull. nr. 820, pag. 2679 “Indien evenwel een hogere kilometervergoeding wordt toegekend is het gedeelte dat 10 frank overschrijdt belastbaar, tenzij ook het tweede bewijs wordt geleverd dat de hogere kilometervergoeding die wordt toegekend overeenstemt met de gemiddelde kostprijs per kilometer.”).

Ook de Dienst Voorafgaande Beslissingen (rulingcommissie) in fiscale zaken heeft dit vroeger reeds bevestigd : “indien evenwel een hogere kilometervergoeding wordt toegekend, kan deze ook worden aangemerkt als een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever, voorzover die vergoeding overeenstemt met de gemiddelde kostprijs per kilometer” (Voorafgaande beslissing nr. 300.145 dd. 01 maart 2004).

Let wel dat er een verschil is in fiscale behandeling bij de verstrekkende vennootschap (zie verder).

Vraag 2 : Hoe dient deze vergoeding fiscaal bij de verstrekkende vennootschap verwerkt worden ?

Wat de fiscale verwerking voor de werkgever of de vennootschap, die deze forfaitaire kilometervergoeding betaalt betreft, kan het volgende nog vermeld worden.  De betaalde vergoeding kan in aftrek genomen worden.  En dit op de volgende manier.

De Administratie gaat ervan uit dat 70% van de vergoeding een terugbetaling is van kosten die vallen onder de 25%-beperking (personenbelasting) of de CO²-beperking (vennootschapsbelasting) en 30% wordt geraamd voor het brandstofgedeelte (75% aftrekbaar), ongeacht de aard van de brandstof (ComIB 66/51).

Voorbeeld (vennootschap)

U als bedrijfsleider heeft in totaal 15.000 km afgelegd voor de vennootschap  met uw eigen privé-wagen (diesel met CO²-uitstoot van 160gr/km).   De vennootschap vergoedde u hiervoor op de vermelde (forfaitaire) wijze : 15.000 x 0,3468 = 5.202,00 euro (maar zoals vermeld is een hogere vergoeding niet uitgesloten).

Van deze vergoeding is voor uw vennootschap het volgende bedrag fiscaal aftrekbaar :

  • 202 x 70% x 70% = 2.548,98 euro
  • 202 x 30% x 75% = 1.170,45 euro

Maar opgelet … Wanneer de betaalde kilometervergoeding op een andere (hogere) basis gebeurt dan de vergoeding van 0,3468 euro/km dan moet er een reële uitsplitsing gebeuren.

Dit lezen we in ComIB 66/51 : “De normale forfaitaire vergoedingen voor autokosten mogen in de regel worden geacht voor 30% de prijs van de brandstof te vertegenwoordigen.

        Er wordt benadrukt dat die raming van de brandstofkosten op 30% uitsluitend geldt voor de forfaitaire vergoedingen voor autokosten die werkgevers toekennen aan hun personeel als terugbetaling van eigen kosten van de onderneming, en dan nog alleen in de mate dat die vergoedingen als normaal kunnen worden beschouwd, d.w.z. niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de Staat aan zijn personeel toekent (PV nr. 133, 12.3.1990, Sen. de Clippele, Bull. 698, blz. 2845 – zie evenwel 36/67). (…)

Besluit

De forfaitaire vergoeding is, voor de tweede jaarhelft en de eerste jaarhelft van volgend jaar, gestegen.  U hoeft zich niet neer te leggen op dit bedrag per kilometer wanneer een hogere vergoeding aantoonbaar is.

De verwerking voor uw vennootschap verloopt op een forfaitaire wijze (deel brandstofkost en saldo), maar enkel wanneer de administratieve vergoeding betaald wordt.

Bekijk ook deze artikels uit de categorie Belastingen.

Bekijk ook deze artikels uit de categorie Belastingen Tip.